Våre tjenester innen taksering av eiendom

Takst innlandet utfører taksering av eiendom over hele østlandsområdet.

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Vi har de godkjennelser og sertifiseringer som loven krever.

Ole Jonny Kalstad er utdannet byggmester, har lang erfaring fra bygg og eiendomsbransjen og har drevet med taksering av boliger siden 2008.

Takstmann Ole Jonny Kalstad er tilknyttet Norges TakseringsForbund, og er følgelig underlagt NTF’s etiske regler og lover. Alle NTFs medlemmer gjennomgår obligatorisk etterutdanning hvert tredje år.

En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men i denne blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.  Les mer om boligsalgsrapport eller tilstandsrapport fra Takst Innlandet

På grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligens areal utarbeides en rapport.  Denne inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.  En verdi og lånetakst er ingen tilstandsrapport.  Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker, skoler, barnehager etc. Det anbefales at det ved salg av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst.

En verdivurdering vil være en kortfattet vurdering av hvilken verdi eiendommen har på det åpne marked. En verdivurdering vil i stor grad være basert på objektive kriterier som størrelse, beliggenhet og standard. Verdivurderingen vil være basert på en vurdering av den aktuelle eiendom sett opp mot hva andre sammenlignbare eiendommer i området er solgt for den siste tiden. Verdivurderingen vil inneholde en redegjørelse for og en vurdering av eiendommens tilstand.

Har du kjøpt eller solgt bolig og det er en mangel ved boligen, kan vi utarbeide en reklamasjonsrapport. En slik rapport går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet, samt foreta en nøye gjennomgang av tilgjengelig salgsdokumentasjon.

Finansieringsinstitusjoner forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden.  Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.

Vi tilbyr en forhåndstakst, rapport ved tett bygg og rapport ved ferdig bygg.

Les mer om bygglånsoppfølging fra Takst Innlandet.

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF-medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med NTFs skadespesialister, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra NTF gir god trygghet for et riktig resultat.

Ved kjøp av ny bolig eller fritidsbolig etter bustadsoppføringslova, står selve overtakelsen og overtakelsesforretning sentralt.  Overtakelsen av boligen representerer selve målet med avtalen. Det er ved overtakelsen at forbrukeren endelig får tatt i bruk boligen etter kanskje flere år med planlegging, byggearbeider, kostnader og utfordringer.  På samme vis ser entreprenøren frem til overtakelsen, som gir ham mulighet til å avslutte prosjektet, og få utbetalt sluttvederlaget.

Ved kjøp av fast eiendom (bolig eller leilighet) hjelper vi deg gjerne gjennom hele prosessen.

Dette innebærer å være med på visning, sjekke spesielle forhold rundt eiendommen, utføre kontrollmålinger, ekstra fuktmålinger m.m.

Alle typer bygg fra eneboliger til forretnings- og industribygg

Dette innebærer:

 • Innhente tilbud og fremforhandle priser
 • Utarbeide budsjettkostnader
 • Utarbeide fremdriftsplaner
 • Gjennomføring av prosjektering
 • Lede prosjekt og byggemøter
 • Økonomistyring ved føring av prosjektregnskap
 • Overtakelsesforretning og senere garantibefaringer

Før befaring er det ønskelig at følgende dokumentasjon kan foreligge:

 • Egenerklæring ferdig utfylt og sendt til takstmann. Gjelder ved boligsalgsrapport.
 • Godkjente tegninger (plan og snitt) fra søknadstidspunktet.
 • Oversikt over årlige kommunale avgifter for eiendommen, herunder også evt. eiendomsskatt.
 • Forsikringspolise for bygningen med avtalenummer, type forsikring og årlig premie.
 • Eventuelle felleskostnader.
 • Eventuelle tidligere takstrapporter

Uavhengig kontroll er påkrevet dersom du lager bad eller vaskerom i nybygg eller i søknadspliktig tiltak.

Det skal gjennomføres kontroll av bestemte arbeider og fagområder i en byggesak.

En slik kontroll skal være uavhengig, dvs. den skal gjennomføres av et foretak som ikke har utført arbeidet som skal kontrolleres. Bestemmelsen sier at foretaket ikke skal ha en juridisk, personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen.

© Copyright - Takst Innlandet